Potřebujeme dnes ještě náboženství?


Náboženství je nedílnou souÄástí naší historie. Pomáhalo tvoÅ™it dÄ›jiny a naprostá vÄ›tÅ¡ina staveb, které dnes obdivujeme, byla postavena právÄ› k náboženským úÄelům. A je celkem jedno, zda se jednalo o kÅ™esÅ¥anství Äi kterékoliv jiné z tÄ›ch stovek až tisíců, o kterých zatím víme a která máme zdokumentovány.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda má náboženství v dneÅ¡ní dobÄ› jeÅ¡tÄ› vůbec nÄ›jaký význam. PÅ™eci jen, dost jsme pokroÄili a o svÄ›tÄ› a o tom, jak funguje, toho víme podstatnÄ› více, než naÅ¡i pÅ™edci. A vzhledem k tomu, že náboženství sloužilo původnÄ› pÅ™edevším k tomu, aby vysvÄ›tlilo nejrůznÄ›jší přírodní jevy a objasnilo nÄ›které záhady historie, by bylo nasnadÄ› říci, že už jej dnes nepotÅ™ebujeme.

 

kříže jsou typické pro křesťanství

 

Zde bychom vÅ¡ak nemÄ›li zapomínat ani na druhou úlohu náboženství, a to je spojování lidí. Vzhledem k tomu, že lidé jsou sociální tvorové, je pochopitelné, že potÅ™ebujeme nÄ›co, co nás spojuje. ZvláštÄ› pokud máme postupovat proti spoleÄnému nepříteli, a právÄ› nejrůznÄ›jší bohové byli tím, pod Äím se mohli lidé sjednotit.

 

Dnes je vÅ¡ak situace ponÄ›kud jiná. Nejenže, jak již bylo Å™eÄeno výše, toho o naší planetÄ› i vesmíru, který nás obklopuje, víme podstatnÄ› více. Také již nepotÅ™ebujeme náboženství jako oporu k tomu, abychom byli jednotní.

 

téměř každé náboženství má svou knihu

 

Ve skuteÄnosti se naopak ukazuje, že náboženská pÅ™esvÄ›dÄení mnohem více konfliktů vyvolávají, než kolik jich Å™eší. AÄkoliv jich totiž mnoho má skuteÄnÄ› vysoké morální standardy, pravdou je, že nÄ›kteří z následovníků jsou pro nÄ› ochotni udÄ›lat cokoliv, vÄetnÄ› položení svého života. A to rozhodnÄ› není nÄ›co, co bychom mÄ›li podporovat.

 

Proto by bylo dobré, kdyby se dneÅ¡ní spoleÄnost od nÄ›j zaÄala odklánÄ›t. V souÄasné dobÄ› tomu tak vÅ¡ak bohužel není. Naopak mnohde vidíme nárůst mnoha náboženských skupin, mnohdy pak i s extrémními názory. To je pak příÄinou mnoha souÄasných nepokojů ve svÄ›tÄ›. A to je nÄ›co, s Äím bychom se smířit jen tak nemÄ›li.

About the Author

You may also like these