Ajurvéda


PÅ™estože je ajurvédské uÄení staré už okolo pÄ›ti tisíců let, jeho moudrost se dochovala až do dneÅ¡ních dnů.  A i když jsou její koÅ™eny ve starobylé Indii, mnozí se jejím prostÅ™ednictvím dodnes uÄí, jak udržet svůj život v rovnováze. Protož tato vÄ›da o životÄ› pÅ™ináší základní informace nejen o nás samotných, ale i o okolním svÄ›tÄ›. Výchozím poznáním je fakt, že ÄlovÄ›k je vzájemnÄ› propojený komplex mysli, tÄ›la, ducha a životního stylu. A protože se každý z nás rodí s jedineÄným pomÄ›rem základních prvků – prostoru, vzduchu, ohnÄ›, vody a zemÄ›, každá odchylka od původního stavu se projevuje nejen na psychickém, ale i zdravotním stavu.

Životní styl

Což se dÄ›je bÄ›hem celého života u každého z nás. Nejen myÅ¡lenky, ale i pocity, prostÅ™edí ve kterém se pohybujeme, strava a životní styl má velký vliv na rozhodující vliv na rovnováhu energetických principů jedince. A proto vÅ¡ichni, kteří si ajurvédské uÄení pÅ™izvali do svého života, už po krátkém Äase zjiÅ¡Å¥ují, jak se jim zlepÅ¡uje zdraví, ale navrací se i spokojenost. Protože jeho praktikování je postaveno na soucitu, pravdÄ› a Å¡lechetnosti ke vÅ¡emu a vÅ¡em. Protože to, co nechceme, aby dÄ›lali druzí nám, nesmíme dÄ›lat ani my jim. Hlavní tÅ™i základní principy ajurvédského uÄení, které je potÅ™eba dodržet, pokud jsme se rozhodli svůj životní styl zmÄ›nit, jsou zdraví prospěšné. PÅ™edevším strava.

Ajurvédská strava

Kdy nejdůležitÄ›jší je výbÄ›r potravin, které se rozhodneme konzumovat. Velkým pomocníkem je v tomto případÄ› znalost vlastní konstituce, kterou je možné  podpoÅ™it dobÅ™e zvoleným jídlem a navýšit  životní energii. Důležitá je vhodná kombinace zvoleného. Množství je doporuÄeno v pomÄ›ru zaplnÄ›ní tÅ™etiny žaludku potravou, tÅ™etinu tekutinami a tÅ™etinu nechat prázdnou. Po jídle není doporuÄeno cviÄení. Spánek je druhým stavebním kamenem, bÄ›hem kterého dochází k potÅ™ebné regeneraci tÄ›lesných funkcí organizmu. NemÄ›l by být krátký, ale ani s délkou se to nesmí pÅ™ehánÄ›t. Zdravý sex je tÅ™etím principem, který má dva úÄely. Rozmnožovací a požitkový. Kdy pÅ™iměřenou aktivitou je možné usmÄ›rnit výdej energie. NadmÄ›rný zdraví Å¡kodí.

About the Author

You may also like these